Europe

Якпровести Великдень безковіда

Кошиць кий металургійний завод, заповідомленнями, виставленона продаж. Будьтеготовідозакритих магазинівпідчасвеликодніхсвят.

font size:A――――|A+

This is the Ukrainian version Slovak News Digest Today By a Slovak audience. Please see the English version here.

Доброгоранку. Словаць кіновинивідтепердоступніукраїнською мовою. Сьогоднішнійвипуск «Актуальніновини» готовий. Прочитайтеголовніновиниминулогодня меншеніжзап’ять хвилин. Інформаційний бюлетень українською мовою міститимепосилання на на шангломовний контент.


Articles continue after video ads

Articles continue after video ads

Порадидля безпечного святкування Великодня

Easter coronavirus infection, Easter coronavirus infection, Easter coronavirus infection, Easter coronavirus infection, Easter coronavirus infection

Цьогоразумайжевсіобмеженнябулизняті, завиняткомтих, щостосуютьсямасоктареспіраторівFFP2, які, якіраніше, обов’язковівінтер’єрі (включаючимагазини) таугромадськомутранспорті.

Незважаючинате, щоситуаціязпандемією, схоже, покращується, оскількивсіключовіпоказникизнижуються, владакаже, щолюдям, якіраніше, необхіднобутиобережними.

Зоглядунаце, Управлінняохорониздоров’я громадськості (ÚVZ) опублікувалорекоменда ціїдля безпечного проведеннясвят.

Вонивключаютьносінняреспіраторавприміщеннях, умісцяхскупченнялюдей, наробочихзустрічахпередвідвідуваннямродини, нацерковнихслужбах, щопроводятьсяякуприміщенні, такінавідкритомуповітрі, атакожприповерненнідоробочогоколективупіслясвят.

Заїхнімисловами, людитакожповиннні проводития кнай більшечасуна свіжомуповітрі, якщоси

Плануючизустрічізлюдьмипохилоговіку, людьмизхронічнимизахворюваннями, вагітнимижінкамиабоіншимилюдьми, схильнимидозараженнятатяжкогоперебігузахворювання, постарайтесяуникатиризикованихмісцьдовізитутапоможливостіпройтисамотестування.

Підготуйтеся дозачинених магазинів

Більшість магазиніву Словаччинібудезакрито підчас Великодніхсвят, утомучислімагазини, якіторгують продуктами, електронікою, одягом, косметикоютаіншимит

У2017роцібулоприйня тозакон, який зобов’я зуєзакриватироздрібні магазинипідчаспевнихсвя. Цеозначає, щовонибудуть закритіу Страснуп’ятницю (15квітня), Великоднюнеділю (17квіт

Деякімагазиниможуть залишатися відкритими, на приклад, депокупцівобслуговуєтількивласник. Л Mut

Біженціз України

 • 3308людей зУкраїни перетнуликордонзі Словаччиною 13 квітня; 648 звернулися затимчасовимзахистом. Усього, зпочаткувійнина прикінцілютого, кордонперетнули 330305 біженців; зних 67261особазвернуласьзатимча
 • Кількість біженцівзУкраїни, якізнайшлироботув Словаччині, заостаннійтиждень –до4102осіб, повідомляє Міністерство праці. Більшість ізних (більшетретини), знайшлиробот уупромисловості, аблизько 8відсотків–усфері
 • B Грошібудерозподілено середбільшніж10000 осіб.
 • Готовність мешканців СловаччинидопомогтиУкраїнізалишилася натомужрівні, щойупершід Заданимиостанньогоопитування, проведеногокомпанієюMNFORCE, агентствомSeesameтаСловацькоюакадемієюнаук, цетіснопов’язанезіставленнямлюдейдотого, хтонесевідповідальністьзавійну – люди, якізвинувачуютьСШАтаНАТО, меншохочедопомагаютьукраїнцямфінансовоабопропонуютьїмжитло.
 • Національний операторпоштовогозв’язку Slovenská Poštaвиплачуватимедержавнусоціальнудопомогубіжен якіотрималитим часовий захистізвернулися зафінансовою Найбільшегрошей будевиплаченоу Братиславськомукраї.

Фотодня

Словаччина готується до Великодня. МузейтакультурнийцентрПівденногоЗемплінауТребишовіминулоїнеділіорганізувавзахід, наякомувсіохочімогливідвідатимайстер-класиабокупитивиробиручноїроботи.

Репортаждня

H Даніо станнь огоопитування Eurobarometer показали, щодопочаткувійнив Україніблизькотретинимешканців Словачизь

Результати Eurobarometer булионовленівсерединіквітня, колиагентствоFocusвивчилодумкунаселеннянатіса Йогоданіпоказали, щочасткареспондентів, якіпозитивносприймаютьЄС, збільшиласядо42відсотків, тодіякнегативнесприйняттятакожтрохизросло (27відсотківдо), іншіж30відсотківставлятьсядоЄСнейтрально.

Іншіновини

 • Лишетрохибільшечвертімешканців Словаччиниготовіборотися засвоюкраїнуувійні, якщо Словаччина колись опинить сяузбройномуконфлікті. R останнжмопитуванням “Якти, Словаччино?”Проведеномуком панією MNFORCE, агентством Seesameта Словаць коюакадемієюнаук.
 • Томаш Сабо, одинізобвинуваченихусправіпровбивство Куціака, зізнавсяуплануваннівбивствінших людей. Наразійомупред’явленозвинуваченняуплануваннівбивствдвохпрокурорівтаадвоката, алеранішейоговжебулозасудженозаучастьуподвійномувбивствіЯнаКуціакатаМартіниКушнірової. Передбачається, щой огозізнання можевплинутина перебігобидвохсправ, оскількивонирозглд
 • Кошиць кевідд іленняком панії US Steelнібитовиставленона продаж, Якповідомилагазета Hospodářské Novyny. Showing
 • З8116 ПЛР-тестівна Covid, проведених 13квітня, 2676осіббули позитивними. Числолюдей, які перебувають улікарнях, становить 1385осіб; Рівень вакцинаціїстановить 51,28%; 2820670осіботрималипершудозувакцини. Більшдокладна статистикащодо Covid-19у Словаччинітут.
 • Річний рівень інфляціїу Словаччині перевищив 10відсотків, післятого, якуберезні 2022 рокуспоживчіцінизрослина 10,4відсот каурічномувим ірі. Умісячномувим ірі, цінизрослина 1,7відсотки. Зростанняцінспостерігалосямайжеувсіхкатегоріяхспоживчогокошика, особливоупродовольстві, житлітаенергії, паливі, увсьомусекторітранспорту, поштитателекомунікаційтатютюні, згіднозданимиСтатистичногоуправління.
 • M R

https://spectator.sme.sk/c/22886383/rk-pobectn-bennkaehb-be3-kobaa.html Якпровести Великдень безковіда

Show More
Back to top button